Về tác giả

Admin Sinh tồn

Sở thích:

Rừng mưa nhiệt đới, du lịch hoang đảo, thử thách sinh tồn, thế giới hậu tận thế, người xuyên không...

Tự bạch

Người sống sót cuối cùng và ẩn dật trên trái đất từ hàng triệu năm qua. Rất nhiều bí quyết sinh tồn từ thời tiền sử cho đến hiện đại ngày này. 🙂

Bài viết của tác giả